Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 
1.Записване за пътуване 
1.1. Резервация за организирано пътуване е възможно да бъде направена по телефона, факс, имейл или директно в офиса на „Марис Травел“ ЕООД. Резервацията се счита за валидна след подписване на Договор за организирано пътуване между ТУРОПЕРАТОРА от една страна и ПОТРЕБИТЕЛЯ от друга и внасяне на депозит
1.2. За извършване на резервация е необходимо клиентът да предостави на ТУРОПЕРАТОРА информация, като попълни резервационна бланка както следва:
- Имена на туристите /на латиница, както са записани в документа за самоличност, с който ще пътува/; 
- Период на пътуване; 
- Избрано място за настаняване – категория на хотела, вид стая и база на изхранване. 
1.3. Резервации за ранни записвания се осъществяват, като в момента на резервацията се заплаща 100% от цената на пакета и ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя имената на туристите, хотела и датата на пътуване. Анулациите в този случай са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и неустойката е 100%, т.е. цялата стойност на пакетната цена


2. Необходими документи 
2.1. За всички туристи по програми, които включват страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Македония и Сърбия, е нужен задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. 
2.2. За туристи над 18 г., по програми, които включват САМО страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Македония и Сърбия, е необходима валидна лична карта или валиден задграничен паспорт. 
2.3. За деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването 
ВАЖНО: За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимият документ за самоличност, e необходима и нотариално заверена декларация на български език ( за пътуване до Хърватия и превод на английски език ) от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията.Ако фамилията на придружаващия родител е различна от фамилията на детето, се изисква и акта за раждане на детето с 2 копия. 

3. Визи 
3.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на Потребителя Туроператорът ще подготви и внасе документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя. 
3.2. Издаването ни виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от Закона за туризма.

3.3. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.


4. Цени и плащане 

ЦЕНИ

4.1.В цената на организираното пътуване са калкулирани разходи както следва: транспортни разходи ( в това число гориво), разходи свързани с ползването на услуги по договора - хотелиерски, екскурзоводски и други, които са изработени при курс: 1 € = 1,95583 лв. 

4.2.Цените за всички организирани туристически пътувания са изчислени за турист, настанен в двойна стая. Възможно е доплащане за единична стая, както и намаления за ползване на трето легло в двойна стая. Намаления се правят и за деца до определена възраст.

4.3. Пакетните цени не включват входните такси за музеи и допълнителни програми. Цените на музеите и допълнителните програми e възможно да бъдат актуализирани, за което МАРИС ТРАВЕЛ своевременно уведомява потребителя.
4.4.
Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:
a/ При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената. 
б/
При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договoра, като гранични, летищни, пристанищни и други.
в/ В случай на рязка инфлация, хиперинфлация, срив на пазара на петролните продукти и др. такива и при явна икономическа невъзможност да бъде организирано пътуването, организаторът възстановява на потребителя заплатената от него цена в лева.
г/ Цената не може да се увеличава 20 дни преди началната дата на пътуването.

д/ Намаление на цената може да бъде направено броени дни преди датата на пътуването (last minute) с цел стимулиране на продажбите и реализиране на пътуването. Занижената цена се отнася само за новозаписали се туристи.

 

ПЛАЩАНЕ

4.5. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора еднократно или разсрочено - с депозит и окончателно плащане. 
4.6. При сключването на този Договор се внася депозит в размер на 30% от общата цена.

4.7 Окончателно плащане – 14 дни за автобусни програми и 25 дни – за самолетни програми.

 

5. Промени, анулации и рекламации
ПРОМЕНИ:
Когато туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, туроператорът пряко или чрез туристическия агент е длъжен да уведоми незабавно потребителя, който може: 
-  да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
- Промяна в цената с повече от 5 на сто се счита за значителна промяна на договора.
- Потребителят уведомява за решението си туроператора или туристическия агент в 3-дневен срок от получаване на уведомлението, но не по-късно от началната дата на пътуването.
 Когато потребителят се откаже от договора , той има право да избира една от следните възможности:
1. да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или
2. да му бъде предложено туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или
3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
Когато туроператорът отмени организираното пътуване преди неговото започване по причина, която не се дължи на потребителя, последният има правата по чл. 35, ал. 4 от Закона за туризъм; в тези случаи потребителят има и правата по чл. 19, ал. 4, освен: 
 - когато не е набран необходимият минимален брой участници за осъществяване на организирано пътуване и за което потребителят е уведомен писмено в сроковете, определени в договора, или
 -  ако отмяната на пътуването се дължи на непреодолима сила (форсмажор).    
-  Потребителят може да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това туроператора или туристическия агент в срок, определен в договора. 
-  Потребителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред туроператора или туристическия агент за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.
-  Туроператорът си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно , или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това потребителя в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.
-  Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно потребителя. 


АНУЛАЦИИ:
Потребителят може да се  откаже от договора до 30 календарни дни преди датата на пътуването без да дължи неустойки:
- От 29 до 15 календарни дни преди датата на пътуването – се възстановява 70% от внесения депозит.
- От 14 до 7 календарни дни преди датата на пътуването – се възстановява 50% от внесения депозит.
- От 6 до 3 календарни дни преди датата на пътуването –се възстановяват 20 % от общата цена на организираното пътуване.
- Под 3 календарни дни преди датата на пътуването – се задържа цялата сума за организираното пътуване.


РЕКЛАМАЦИИ:
Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, както и с неизпълнение или неточно изпълнение на договора, трябва да бъдат предявени от клиента на място пред доставчика на услугите и представител на туроператора / по време на екскурзиите – пред екскурзовода/ или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма, позволяваща то да бъде възпроизведено (факс, електронна поща и др.).  В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол на място. В срок от 3 дни след завръщането си, клиентът трябва да представи писмена рекламация и приложен протокол. МАРИС ТРАВЕЛ ЕООД се задължава да отговори писмено на рекламацията в срок от 15 дни от постъпването й..
Възстановяването на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично, по вина на туроператора и/или МАРИС ТРАВЕЛ ЕООД или техни контрагенти, се извършва само срещу предоставяне на издадените на клиента потвърдителни документи (билети, ваучери и други) .

 

6. Условия за провеждане на програма

Всяка екскурзия се осъществява при съответния минимум брой туристи, посочен в края на програмата. В случай, че този минимум не е достигнат, МАРИС ТРАВЕЛ уведомява записалите се клиенти не по – късно от 7 дни преди датата на отпътуване за неосъществява-не на екскурзията. При непотвърждение на екскурзията от страна на МАРИС ТРАВЕЛ фирмата се задължава да възстанови на клиента цялата внесена сума.

 

7. Отговорност
7.1. МАРИС ТРАВЕЛ носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в програмата.
ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предяви иск срещу своите контрагенти при неизпълнение на задълженията по сключения между тях договор.
7.2. МАРИС ТРАВЕЛ не носи отговорност за промени, причинени от форсмажорни обстоятелства.
7.3. МАРИС ТРАВЕЛ не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите и разпоредбите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или  не. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.
7.4 МАРИС ТРАВЕЛ  не носи отговорност, ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнение на организираното туристическо пътуване.
7.5. В случай на неизпълнение от страна на МАРИС ТРАВЕЛ на услугите по настоящия договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
7.6. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в Държавен вестник и влезли в сила в Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

 

8. Застраховки

8.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ трябва да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя „Помощ при пътуване с асистанс“ за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователното дружество, с което има сключен договор . При пакетни пътувания (туристически пакети) цената на застраховката е включена в цената. 
8.2. При автобусните екскурзии, застраховката е групова и полицата се съхранява във водача на групата. При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият е длъжен да изиска полицата от водача, в случай, че последната не е у него, и да уведоми по телефона в необходимия срок асистанс компанията и/или застрахователя за настъпилото събитие. Телефонните номера на асистанс компанията и  застрахователя са записани в полицата.

8.3. По искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването.

"МАРИС ТРАВЕЛ" е сключила застраховка „Професионална отговорност на туроператора“, съгласно чл. 42 от Закона за Туризма - застрахователна полица № 0000439220 при ЗАД „Армеец“ - гр.Пловдив.

По желание на клиента може да се сключи застраховка "Отмяна на пътуване" и прекъсване на пътуването по неотложни независещи от клиента причини.Тази застраховка задължително се сключва в деня на резервацията  при извършване на първо плащане (авансово или пълно) на пътуването.


9. Редът за изменение и прекратяване на договора. 
Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.

 

10. Спорове и рекламации. 
За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

П
ри нарушение на Общите условия, Туроператорът не разглежда рекламации, подадени от Потребителя и не носи отговороност. В тези случаи Потребителят носи самостоятелна имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции, предявяване на регресни права или искания към Туроператора. 


11. Форсмажорни обстоятелства 
ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми, свързани със следните фактори, считано за форсмажорни обстоятелства: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, природни бедствия, аварии, отмяна или закъснения на полети, проблеми на туристите с гранични, летищни власти или с други органи на реда в съответната държава или курорт, работно време на културно–историческите паметници, които е планирано да бъдат посетени, технически проблеми и аварии с превозни средства по време на пътуване, затруднения причинени от масови мероприятия /стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници.